Get Adobe Flash player
นางสาวประทุมพร ชั้นกลาง (Mrs.Pratoomporn Chanklang)
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (Social Development Officer)

การติดต่อ
ที่อยู่:
211 หมู่ที่ 1
ตำบลนิคมสร้างตนเอง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
30110
ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0-4496-5501 ต่อ 13
แฟกซ์: 0-4496-5500
http://www.tpso5.m-society.go.th/th

ข้อมูล: นางสาวประทุมพร ชั้นกลาง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1.การเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบ GFMIS
2.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินยืมของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5
3.การเบิกจ่ายและตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน
4.ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาตำบลต้นจังหวัดชัยภูมิ
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


เว็บใหม่ สสว.5

logo1